Καιρός

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών και διαβάσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρέβεζα, 30-04 -2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣOΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 41260 /1361

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙOΝ Αρ. Διακήρυξης: 6 / 2013

Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8

Ταχ.Κώδικας: 48 100

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓOΝΙΣΜΟΣ Πληροφορίες: Α. Ναστούλη – Χ. Γεωργίου Τηλέφωνα : 26823 60291 -26823 62172 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: Fax : 26820 27195 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

E-MAIL : a.nastouli@php.gov.gr ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΘΕΜΑ:«Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.585,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 45.000,00 € (µε ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 030 (Κ.Α.Π. Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡOΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡOΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 21-05-2013 ΗΜΕΡΑ: Τρίτη OΡΑ: 10:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓOΝΙΣΜΟΥ Γραφεία Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού Π. Ε. Πρέβεζας ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι 31-12-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου»(Φ.Ε.Κ. 233/Α/2010).

3. Την αριθµ. 6061/205/8-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου»(ΦΕΚ 374/Β/2011).

4. Την αριθµ.6 εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 2067/14-01-2011 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,«Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης από 01-01-2011».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδη­γίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου».

7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α/1995) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και ρυθµί­σεις συναφών θεµάτων».

8. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) «Δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης».

9. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ…».

10. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού.

11. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

12. Την υπουργική απόφαση αρ. 35130/739/10 (Φ.Ε.Κ. 1291/β/11-8-2010) «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95» (για σύναψη συµβάσεων ετήσιας δαπάνης απευθείας µέχρι 20.000€, πρόχειρος διαγωνισµός µέχρι 60.000 € και πάνω από 60.000 € τακτικός διαγωνισµός).

13. Την υπουργική απόφαση αρ. 2/59649/0026/17.10.2001 (ΦΕΚ 1427/Β/22.10.2001) «Αναπρο­σαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95» (υποχρέωση σύναψης ιδιωτικού εγγράφου «σύµβασης» πάνω από 2.500 €)».

14. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας .στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις »(ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).

15. Το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας όλων των δηµοσίων συµβάσεων των Ο.Τ.Α.(έργων, προµηθειών και υπη­ρεσιών).

16. Το Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατά­κτες».

17. Το άρθρο 11 της από 5-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 237Α΄) <<Τροπο­ποίηση του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ… ».

18. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).

19. Την αριθµ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αριθµός Πρακτικού 14/20-12-2012, ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικον. Έτους 2013», όπως συµπληρώθηκε µε την αρ. 5/9/17-4-2013 απόφαση του Π. Σ.

20. Την αριθµ. 14/505/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Ηπείρου, περί: α)«έγκρισης διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων», από την Περιφερειακή Ενότη­τα Πρέβεζας και β)«την κατάρτιση της προκήρυξης του διαγωνισµού».

21. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερόµενων) κανο­νιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά η απορρέουν από τα οριζό­µενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης και γενικότερα κάθε διάταξη ( Νόµου , Π.Δ. κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν α­ναφέρονται ρητά παραπάνω.

22. Την αριθµ. πρωτ. 36956/1233/18-4-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (α/α καταχώρησης 104/2013) στον Ειδ. Φορέα 071 -ΚΑΕ 9459 για το έτος 2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουµε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επι­λογή αναδόχου για το έργο: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων» και µε κρι­τήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 36.585,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 8.415,00 ευρώ, συνολικά σε 45.000,00 ευρώ.

1.Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως τις 31/12/2013.

2.Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα τα οποία είναι αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.

3.Στους διαγωνιζόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των προς προµήθεια υλικών.

4.Ο Διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από τη συντετµηµένη, προθεσµία των δέκα πέντε (15) ηµε­ρών, ως προς τον χρόνο της δηµοσίευσης, από την ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης αυ­τής στον τύπο.

5.Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

6.Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, όµιλοι, συνεταιρισµοί, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα ορι­ζόµενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

7.Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισµού, η οποία θα ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26.

8.Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κ. Α. Π. Περιφέρειας Ηπείρου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου».

9.Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί), βα­ρύνουν τον ανάδοχο και καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά παρακρατού­νται από την αµοιβή του αναδόχου κατά την πληρωµή του από την αρµόδια υπηρεσία.

10.Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονοµικού της Π. Ε. Πρέβεζας, οδός: Σπηλιάδου 8, Τ.Κ.: 48 100, όροφος:2ος,(τηλέφωνο: 26823 60291, τηλεο­µοιοτυπία: 26820 27195), όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

11.Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την προκή­ρυξη, θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύ­θυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Διευκρινί­σεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τις Δ/νσεις της Π. Ε. Πρέβεζας: α) Διοικη­τικού -Οικονοµικού (οδός: Σπηλιάδου 8-Πρέβεζα, Τ. Κ.: 48 100, τηλέφωνο: 26823 60291, αρ­µόδια υπάλληλος: Αν. Ναστούλη) και β) Τεχνικών Έργων (οδός: Περδικάρη 1-Πρέβεζα, Τ. Κ.: 48 100, τηλέφωνο: 26823 62172, αρµόδιος υπάλληλος: Χαρ. Γεωργίου).

Συνηµµένα O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Τεύχος διακήρυξης, µετά των παραρτηµάτων αυτής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ