Καιρός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19415 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19415
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής
αρμοδιότητάς της».
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 233.684,15€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.
5. Κριτήρια ανάθεσης: α. Για τα υγρά καύσιμα: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (υψηλό-
τερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του εί-
δους). β. Για τα λιπαντικά: Η χαμηλότερη, συνολικά, προσφερόμενη τιμή.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας την
εμπορία υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.3Η.Σ, σύμφω-
να με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013),
στο Π.3. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.3 118/07.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους
οποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλε-
κτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και επίσης με ελεύθερη και
πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική 3/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.
11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-01-2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 μ.μ.
12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-01-2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00 μ.μ.
13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 25-01-2016, ημέρα:
Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από 01-01-2016 έως 31-12-2016, δυνάμενη να παρα-
ταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη.
15. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών από την αρμόδια
επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες
– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνι-
σμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

diakiriksi19415