ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆Ι Α ∆ Ι Κ Τ Υ Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρ. Πρωτ.,64542 / 2506

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ηµεροµηνία,16 – 06 – 2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Περδικάρη 1 ΤΚ 48100 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62159

Fax: 26823 62182

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της µελέτης είναι:

«ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

(ΙΟΝΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)»

και ο τόπος της παροχής είναι ο Νοµός Πρέβεζας. II.1.1. Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης

Αντικείµενο της µελέτης είναι η κατασκευή ποδηλατοδρόµου κατά µήκος του παραλιακού µετώπου από την πόλη της Πρέβεζας έως διασταύρωση της 5ης επαρχιακής οδού µε εθνική οδό Πρέβεζας Ηγουµενίτσας .

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιµώµενη Αµοιβή: α) Συνολική: 245.722,21 €(χωρίς Φ.Π.Α.)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης

Α/Α

Κατηγορία Μελέτης

Προεκτιµώµενη

Αµοιβή

1

Μελέτες Τοπογραφίας (16)

69.947,84

2

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (10)

142.042,39

3

Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)

19.521,00

4

Τεύχη ∆ηµοπράτησης

11.363,39

5

ΣΑΥ – ΦΑΥ

2.847,59

∆ιάρκεια της Σύµβασης: 12 µήνες

Τµήµα III Α: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συµµετοχής:

Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε 4.914,44 ευρώ (€)(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης του έργου) (χωρίς Φ.Π.Α.)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται σε ποσό 5% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης(χωρίς Φ.Π.Α.).

2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής.

Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου και εντάσσεται στο Π. ∆. Ε., ΣΑΜΠ-030/0

της Π. Ε. Πρέβεζας

3. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε σύµπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή4. ∆ικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία σύµφωνα µε το Ν.3316/2005.

4. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 21.

2. Στο διαγωνισµό καλούνται :

α) ηµεδαποί ενδιαφερόµενοι (µεµονωµένοι ή σε σύµπραξη ή κοινοπραξία)

που καλύπτουν τις κατηγορίες µελετών και είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

1. Στην κατηγορία µελέτης 16 πτυχία τάξης Β΄ και άνω

2. Στην κατηγορία µελέτης 10 πτυχία τάξης Γ΄ και άνω

3. Στην κατηγορία µελέτης 27 πτυχία τάξης Α΄ και άνω

β) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραµµένοι σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε τις προαναφερθείσες ή

γ) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραµµένοι στα Επαγγελµατικά / Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:

1. Για την κατηγορία µελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8 ετούς εµπειρίας,

2. Για την κατηγορία µελέτης 10, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12 ετούς εµπειρίας,

3. Για την κατηγορία µελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εµπειρίας

3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. ΙΙΙΒ.1, ΙΙΙΙΒ.2 . Κάθε

µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. ΙΙΙΙΒ.2 και να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία µετέχει.

Η σύµπραξη µπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί µέρους µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης, ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.

Α. Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης

(βαρύτητα 35%)

2. Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης (βαρύτητα 40%)

3. Οικονοµική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού:

1. Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 28 – 08 – 2015, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 10 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία.

2. Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 07 – 09 – 2015, και ώρα 11:00 π.µ. κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών 12 µήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην

αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ήτοι στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, από τον οποίον µπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού, το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού και συγκεκριµένα:

β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες

β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες

β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες

Οι προθεσµίες αρχίζουν από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης

τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία

Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 15 – 06 – 2015 .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Για δηµοσίευση της Περίληψης Πρόσκλησης

1) ΤΕΕ (για δηµοσίευση στο Ενηµερωτικό δελτίο και την ιστοσελίδα)

2) Εθνικό Τυπογραφείο – Αθήνα

3) α) Εφηµερίδα << ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>> – Ενταύθα β) Εφηµερίδα << ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ >> – Ενταύθα

γ) Εφηµερίδα << ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ>> ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4) Εφηµερίδα << ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ >> –

– ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 7 & ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 – ΑΘΗΝΑ 10564

5) Κα Γεωργία Ιωαννίδου (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)

6) Οικονοµική Επιτροπή Περιφερείας Ηπείρου – Πλ. Πύρρου 1 – ∆ιοικητήριο – 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

7) κ. Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας – Ενταύθα

Ιωάννινα 16 – 06 – 2015

Ο Πρόεδρος

Οικονοµικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Καχριµάνης

perilipsi62015