Καιρός

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 – 2023-2024»

Διακήρυξη:

06.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 2022-23-24 ΑΔΑΜ

 

Προκήρυξη:

07.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

espd-request-v2(1)