Καιρός

Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας –Διευθέτηση ομβρίων”

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προ-
κηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθε-
ση του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας –Διευθέτηση ομβρίων”
1. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 40.332,58 € (δαπάνη ερ-
γασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέ-
χρι 12-01-2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατί-
θενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362194, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail:
ath.lekkos@php.gov.gr , υπάλληλος για επικοινωνία ΑΘ. Λέκκος Εργοδηγός ΤΕ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-01-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής
προσφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν
4412/2016 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ .Πρέβεζας
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εμπειροτέχνες που πληρούν τις προϋποθέσεις
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο
21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα της ΠΕ Πρέβεζας από τελη αδειας οχημάτων και τελη μετα-
βίβασης αυτοκινήτων.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Pararthma_B1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

apofasi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ

entipo

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

perigrafi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΔΩ

proipologismos (2)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΔΩ

siggrafi (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΔΩ

timologio_meletis