Καιρός

Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του υποέργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου» του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-19»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό
συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του υποέργου:
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ.Μιχαλιτσίου» του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 (Κ.Α 2017ΕΠ53000002)»
1. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 12.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να παραλάβουν το έντυπο
οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1,
Πρέβεζα, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00
-13:00. Για την παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς για λογαριασμό τρίτων απαιτείται
θεωρημένη εξουσιοδότηση.
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κ.λ.π. εκτός από το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς) διατίθενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
www.preveza.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2682362167, 2682362169 FAX επικοινωνίας: 2682362182 και E-mail:
ou.kontaratou@php.gov.gr , g.vaggelaki@php.gov.gr , υπάλληλοι για επικοινωνία: Ουρανία Κονταράτου και
Γλυκερία Βαγγελάκη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 -7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής προσφορών)
με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/2016 στα γραφεία
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο
ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εμπειροτέχνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑ, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κεφαλαίου Γ΄ του τεύχους
διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

egrisi (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

perilipsi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

esy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

proipologismos

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

teyd

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

net