Καιρός

Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» Υποέργο:«Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε.Πρέβεζας»

Δείτε παρακάτω την περίληψη:

Προκήρυξη _περίληψη

Δείτε παρακάτω τη διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73

Δείτε παρακάτω την έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων

Δείτε παρακάτω τα υπόλοιπα αρχεία του διαγωνισμού:
I)προυπολογισμός 73.160_
II)τεχν.περ
III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ
IV)ΕΣΥ
ΤΕΥΔ υπευθ δηλωση