Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) του έργου: «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής Οδού» Προϋπολογισμού 200.000,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής Οδού»με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 €, με CPV [45233120-6]-Έργα οδοποιίας και κωδικό NUTS: EL541. Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με δαπάνη εργασιών 118.806,80 € (χωρίς ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11 Οκτωβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18 Οκτωβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ

.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜ -περιληψης Διακηρυξης_signed

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ_ΛΙΘΩΝ_ΠΑΡΓΑ_ΑΝΘΟΥΣΑ_9_7_2018_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ_ΛΙΘΩΝ_ΠΑΡΓΑ_ΑΝΘΟΥΣΑ_9_7_2018_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ_ΛΙΘΩΝ_ΠΑΡΓΑ_ΑΝΘΟΥΣΑ_9_7_2018_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ) _signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ ΜΕΛ._9_7_2018_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Project_Financial_Proposal_art_040918_signed