Καιρός

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Συντήρηση – σήμανση – τεχνικά έργα απορροής όμβριων και αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας, 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας και παρόδων αυτής προς Μεσοπόταμο – Αμμουδιά και προς Αχερουσία και 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας

Προϋπολογισμού 264.000 €

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκήρυξη (περίληψη) (ΑΔΑ Ω6ΩΠ7Λ9-Υ95) (ΑΔΑΜ 18PROC003434540)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

20180302-PROTYPO_ERGON_XT_KATO_TON_ORION (έκδοση 02-03-2018) (ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 18PROC003434912

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική Περιγραφή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμολόγιο

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Project_Financial_Proposal_art_020718