Καιρός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α/Σ Α1 (ΓΛΥΚΗΣ) ΚΑΙ Α/Σ Α4 (ΚΥΨΕΛΗΣ)», ΠΡ/ΣΜΟΥ 1.164.360,00€ (με ΦΠΑ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΙΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΣΥ
EEEΣ(pdf)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ