Καιρός

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» πρ/σμου 499.864,36 € (ΜΕ ΦΠΑ).

5_TIMOLOGIO_ΨΥ 499
espd-request-v2 ΨΥ_Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___021222
1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΨΥ499
1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_22PROC011715723
2. Τεχνική Περιγραφή ΨΥ499
2.Διακηρυξη ΨΥ _22PROC011716056_499
3.ΤΣΥ_ΨΥ499
4. ΕΣΥ_ΨΥ499
4.espd-request_ΨΥ_-v2