Καιρός

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» με συνολικό προϋπολογισμό 370.000,00 €(με Φ.Π.Α.)

6.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 370_000Ε
7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 370.000Ε
8.OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
9.ΤΕΥΔ (pdf)
1_ Προυπολισμός 370_000 ε
2_Τεχν_περιγραφή 370_000 ε
3_Τιμολόγιο μελέτης
4_ ΕΣΥ
5_ ΤΣΥ