Καιρός

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα από 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας », υποέργου:«Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού»

Περίληψη:

Προκήρυξη _περίληψη_570000E

Διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 570

Τεχνική Περιγραφή:

I_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογισμός:

II)570.000ε Δ.ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας:

III_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων:

ΤΣΥ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων:

IV_ΕΣΥ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

ΤΕΥΔ

Το ΤΕΥΔ ως αρχείο κειμένου