Καιρός

Προκηρύξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Προκήρυξη:

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διακήρυξη:

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων:

1__ΤΣΥ 2

 

Τεχνική Περιγραφή:

1_Τεχνική Περιγραφή

 

Περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών:

1_τιμολογιο 1-2022ΈΡΓΑ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

espd-request-v2

espd-request-v2_xml

espd-request-v2-1

 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων:

ΕΣΥ-11-2022

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___081222

 

Προϋπολογισμός μελέτης:

προυπολογισμος