Καιρός

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του Υποέργου: «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας»

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω:

Προκήρυξη (περίληψη)

Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε ή αποθηκεύστε τον προϋπολογισμό, ο οποίος φαίνεται παρακάτω:

I)προυπολογισμός

Δείτε ή αποθηκεύστε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η οποία φαίνεται παρακάτω:

IV)ΕΣΥ

Δείτε ή αποθηκεύστε την Τεχνική Περιγραφή, η οποία φαίνεται παρακάτω:

τεχνική περιγραφή

Δείτε ή αποθηκεύστε το τιμολόγιο Μελέτης, το οποίο φαίνεται παρακάτω:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δείτε ή αποθηκεύστε την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η οποία φαίνεται παρακάτω:

ΤΣΥ

Δείτε ή αποθηκεύστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο φαίνεται παρακάτω:

ΤΕΥΔ_v1 0

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή .doc