Καιρός

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου: «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε.Πρέβεζας»

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω:

Περίληψη_ 10h 13h 73

Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73

Δείτε ή αποθηκεύστε την έγκριση διάθεσης πίστωσης και τον ορισμό αποφαινόμενων οργάνων:

Περιφέρεια Ηπείρου - ΠΕ Πρέβεζας 10h 13h 73.160

 

Άλλα έγγραφα:

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων