ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , ΠΡ/ΣΜΟΥ: 200.000,00 (με ΦΠΑ)

espd-request-v2 signed Προκήρυξη (περίληψη)
signed espd-request-v2
signed διακηρυξη
signed ΕΣΥ
signed Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___190324
signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
signed ΤΣΥ