Καιρός

Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ, 09/07/2018
Φ.& αρ.πρωτ.: 301 β./ 325
Σπηλιάδου 8 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
Πολιτική Προστασία 26820 89012 26820 89011a.seitaniotis@php.gov.gr

Α. Γρ. κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Β. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΦΕΚ 423 τ.β/10-04-2003. ( ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ) Δασικές Πυρκαγιές.

2. Την από 08/05/2018 συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. [ Σ.Ο.Π.Π.]

3. Την υπ. Αριθμό. 4475/25-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές,

4. Το υπ Αριθμό. 3791/29-05-2018 & 4519/26-06-2018 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π./Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ( Λήψη Μέτρων Λόγω Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς – Απαγόρευση κυκλοφορίας στα Δάση. ).

5. Την υπ. Αριθμό 98830/28-06-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας.

6. Τις προτάσεις των Δήμων Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και την παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός, κατά το διάστημα από την υπογραφή της παρούσης μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή 31-10-2018 και από την δύση του ηλίου μέχρι 6ης πρωινής στις παρακάτω περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

Α. Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πρέβεζας

1. Αισθητικό Δάσος Ακτής Μονολιθίου, & Δάσος Λεκατσά.

Β. Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πάργας

1. Περιαστικό δάσος Λούτσας.

2. Δάσος περιοχής Αλωνακίου και Κερέντζας.

3. Περιοχή Θέμελου.

4. Περιαστικό δάσος Νεκρομαντείου (Μεσοπόταμος).

5. Παιδικές Κατασκηνώσεις Λούτσας.

6. Περιοχή Δ.Ε. Πάργας όταν και όπου χρειαστεί

(Πάργα, Ανθούσα, Αγιά, Αγία Κυριακή κ.τ.λ.)

Γ. Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Ζηρού

1. Στο Δάσος Ζηρού και από τη θέση -Άγιο Αλέξανδρο> μέχρι τη θέση

της Τοπικής Κοινότητας Ρωμιάς.

2. Στο περιαστικό δάσος Φιλιππιάδας :

α. Από τη θέση μέχρι τις θέσεις διασταύρωση

.

β. Από θέση μέχρι τη θέση .

γ. Από το Δημοτικό Στάδιο Φιλιππιάδας μέχρι .

δ. Από την θέση μέχρι την οικία Φλητούρη.

3. Στο περαστικό δάσος Θεσπρωτικού και από θέση Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού

μέχρι την Εκκλησία του και

4. Στο δάσος της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας στη θέση .

Ι) Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των υπηρεσιών των δήμων καθώς και τα οχήματα παροχής βοήθειας όπως και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και των δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία. Και των Εθελοντικών ομάδων – Οργανώσεις Πολίτικης Προστασίας μετά από εντολή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όταν και όπου χρειαστούν.

ΙΙ) Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Λιμενικές Υπηρεσίες, την Δ/νση Δασών Πρέβεζας , και Δημοτική Αστυνομία Δ. Πρέβεζας.

ΙΙΙ) Η παρούσα με μέριμνα των κ.κ. Δημάρχων να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων, των Δημοτικών Ενοτήτων , και των Τοπικών Κοινοτήτων για να λάβουν γνώση όλοι οι κάτοικοι των περιοχών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ