Καιρός

«Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρε- σιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 70467/2574/31-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

2. Αντικείμενο του έργου: Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών.

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

4. Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.

5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών.

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία των προς προμήθεια ειδών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2.2., της αρ. 70467/2574/31-05-2018 Διακήρυξης.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.

9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.

10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:

Ημερομηνία: 14-06-2018, Ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.

12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).

13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31-12-2018, δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρ. 70467/2574/31-05-2018 Διακήρυξη.

15. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

16. Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-05-2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

diakiriksi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

perilipsi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

parartima1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

parartima2