Καιρός

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντι- κών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντι-
κών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2019 και 2020, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 512.700,32
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV: βενζίνη αμόλυβδη – 09132100-4, πετρέλαιο κί-
νησης – 09134100-8, πετρέλαιο θέρμανσης – 09135100-5, λιπαντικά – 24951100-6).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ