Καιρός

Πρόσκληση για έγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του N.4412/2016, Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2017

Πρόσκληση για έγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του N.4412/2016, Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2017

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 Του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, αίτηση (σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας, Περδικάρη 1, 48100 Πρέβεζα.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο σε ισχύ του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / Περιφερειακά Μητρώα) ή μελετητικού τους Πτυχίου.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 23/05/2017.

Συνημμένα

1. Υπόδειγμα αίτησης για κατάλογο δημοσίων συμβάσεων έργων

2. Υπόδειγμα αίτησης για κατάλογο δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

_________ (6_5_7_9-___)