ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρέβεζα, 01 – 07 – 2015
Αρ. Πρωτ. : 70120 / 1991
Ταχ. /νση:Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας:48 100
Πληροφορίες:Α. Ναστούλη
Τηλέφωνο:26823 60291
Fax:26820 27195
E-mail: a.nastouli@php.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κ Α Λ Ε Ι

Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα δραστηριότητες ασφάλισης αυτο-
κινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα σύμφω-
να με τον Ν.1569/1982 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επί-
σημα έγγραφα, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδει-
ξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, για το διάστημα από 01-08-2015
έως 31-07-2016.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για όλο το χρονικό διάστημα
που θα καλύπτει η ασφάλιση και για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων.
εκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση όλων των οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαβάστε τη πλήρη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ