Καιρός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : Ζαμπέλη Δωροθέα
Τηλέφωνο : 26823 60256
Fax : 26823 60258
e-mail : d.zampeli@php.gov.gr

Πρέβεζα 24/7/2013

Αριθ. Πρωτ. : 72338/577

              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από το Δικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρμό-ΖΩ»

Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ” για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αφορά τη δράση 3 “Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 5 Αυγούστου 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 5 Αυγούστου 2013

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα ΩΡΑ: 10,00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σπηλιάδου 8 (1ος όροφος γραφείο Αντιπεριφερειάρχη) – ΤΚ 48100, Πρέβεζα

Προϋπολογισμός: 16.250,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του έργου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 266150/10‐07‐2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.

4. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010 για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία πρόχειρο διαγωνισμό που ισχύουν για το Δημόσιο.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρμογής του ΦΠΑ».

7. Τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

8. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Επίσημη Εφημερίδα L 134 της 30.04.2004).

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

11. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 179/02 σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις».

12. Την αριθμ. 7/33/30-5-2013 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης αποδοχής ένταξης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από το Δικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρμό-ΖΩ» και αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για ενέργειες δημοσιότητας και δικτύωσης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής.

13. Την με αριθμ. πρωτ. 2.13064/οικ.4.1868/23-5-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

14. Την με αρ. 21/907/24/7/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία γίνεται έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης.

15. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

16. Την με αριθμ. πρωτ. 2.14854/4.2166 – 14/06/2012 απόφαση προέγκρισης της ΕΥΚΕΚΟ.

17. Την με αρ. πρωτ. Οικ 407/38/7‐1‐2011 και την με αρ. πρωτ. 6061/205/8‐2‐2011 (ΦΕΚ374Β’ 9‐3‐2011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και δικτύωσης της δράσης 3 “Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013 ”

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά (16.250,00 €) με ΦΠΑ, και αναλυτικά όπως αναφέρονται στους πίνακες στην ενότητα 2 (Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου).

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9479 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικό έτος 2013.

Στο παραπάνω ποσό γίνονται όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Η παραπάνω συνολική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί την αποζημίωση για όλες τις παρεχόμενες από την ομάδα έργου του Αναδόχου υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το έργο του.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 327 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός

5

Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ

3

1.000,00

3.000,00

Α.3.1

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ

5

500,00

2.500,00

Α.3.4

Ημερίδες

2

1.850,00

3.700,00

Α.3.8

Ηλεκτρονικές εκδόσεις 1000 cd rom

1000

1,35

1.350,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 320 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Αριθμός

Α.3.1

Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ

6

400,00

2.400,00

Α.3.2

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ

3

100,00

300,00

Δημοσιογράφος ή Επικοινωνιολόγος για την επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις καταχωρήσεις – 2 ανθρωπομήνες

2.200,00

Συμμετοχή εισηγητών – ομιλητών στα διεξαγόμενα fora δικτύωσης (2 ΟΜΙΛΗΤΕΣ 2 WORKSHOP ομιλητές σε κάθε διεξαγόμενο forum που θα επιλεγούν με ευθύνη της Π.Ε. Πρέβεζας

800,00

Αναλυτικά :

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ

3

3.000,00 €

Για τα κάθε ένα από τα τρία διαφορετικά έντυπα ΜΜΕ ισχύουν τα εξής :

Μια (1) ολοσέλιδη, ασπρόμαυρη, δεξιάς σελίδας καταχώρηση που θα δημοσιευτεί σε δύο (2) διαφορετικές εκδόσεις του εντύπου σε ημερομηνίες κατόπιν συνεννόησης.

Τα έντυπα (εφημερίδες) θα πρέπει να εδρεύουν και κυκλοφορούν στο Νομό Πρέβεζας, να είναι ημερήσιας κυκλοφορίας και να πληρούν, ως προς τη δυνατότητα να προβαίνουν σε καταχωρήσεις του δημοσίου, τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4167/21.02.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/Β΄/22.02.2012 «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6698 /19.3.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 808/Β/2012)

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ

5

2.500,00 €

Θα προτιμηθούν διαφορετικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ που καλύπτουν δημοσιογραφικά το Νομό Πρέβεζας καθώς προσεγγίζουν περισσότερο το κοινό στο οποίο στοχεύει η δράση. Θα χρησιμοποιηθούν τα πιο δημοφιλή. Η καταχώρηση θα γίνει ως εξής:

Τρόπος : banner σε εμφανές σημείο της πρώτης σελίδας

Διάρκεια : έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων και των παρατάσεων

Το δημιουργικό θα γίνει από το ηλεκτρονικό μέσο μετά από συνεννόηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διοργάνωση ημερίδων

2

3.700,00 €

Η διοργάνωση των ημερίδων θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της Πράξης, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ή θα ισχύει έπειτα από τυχόν τροποποιήσεις). Συγκεκριμένα η 1η ημερίδα αφορά την έναρξη του προγράμματος, τοποθετείται χρονικά το καλοκαίρι του 2013 και προβλέπονται οι παρακάτω δαπάνες: α) μπουφές (για 100 άτομα), β) δημιουργία, εκτύπωση και διανομή προσκλήσεων (200 flyers) και 60 αφισών, γ) οπτικοακουστική και τεχνική κάλυψη αν απαιτηθεί, δ) υποστηρικτικός εξοπλισμός και έντυπα (αν απαιτηθούν), ε) καθαρισμός αίθουσας (θα χρησιμοποιηθεί αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου) και στ) λοιπές δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη διοργάνωση.

Η 2η ημερίδα θα είναι ειδικού περιεχομένου, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2014, θα προβλέπονται α) φιλοξενίες και μετακινήσεις 3 ατόμων (εισηγητών) από την Αθήνα β) μπουφές (για 100 άτομα), γ) δημιουργία, εκτύπωση και διανομή προσκλήσεων (200 flyers) και 60 αφισών, δ) οπτικοακουστική και τεχνική κάλυψη αν απαιτηθεί, ε) υποστηρικτικός εξοπλισμός και έντυπα (αν απαιτηθούν), στ) καθαρισμός αίθουσας (θα χρησιμοποιηθεί αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου) και ζ) λοιπές δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη διοργάνωση.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση και προβολή των ημερίδων.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικές εκδόσεις cd

1.000,00

1.350,00 €

Το περιεχόμενο θα δοθεί από την Π.Ε. Πρέβεζας. Τα cd έχουν φωτογραφία στην εμπρός όψη και έγχρωμη θήκη με εξώφυλλο. Το γραφιστικό θα δημιουργηθεί από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ

6

2.400,00 €

Για τα κάθε ένα από τα 6 διαφορετικά έντυπα ΜΜΕ ισχύουν τα εξής :

Μια (1) καταχώρηση πρόσκλησης στη δεξιά σελίδα που θα δημοσιευτεί σε δύο (2) διαφορετικές εκδόσεις του εντύπου σε ημερομηνίες κατόπιν συνεννόησης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ

3

300,00 €

Θα προτιμηθούν διαφορετικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ που καλύπτουν δημοσιογραφικά το Νομό Πρέβεζας καθώς προσεγγίζουν περισσότερο το κοινό στο οποίο στοχεύει η δράση. Θα χρησιμοποιηθούν τα πιο δημοφιλή. Θα καταχωρηθεί πρόσκληση.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ανάθεσης (εάν προβλέπεται) μέχρι και τη λήξη του έργου (30 Ιουνίου 2014) μαζί με ενδεχόμενη παράταση.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται προς τον ανάδοχο επί πιστώσει και τμηματικά μετά την προσκόμιση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών καθώς και κάθε δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, που θα ζητηθούν από το όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την πληρωμή και όταν ο Διαχειριστής της Α.Σ. μεταβιβάσει την αντίστοιχη επιχορήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.2.745/οικ.3.33/11-01-2012 (ΦΕΚ 16/τ.Β) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής: της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θε­ματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβα­σης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυνα­μικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμ­ματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».

Για την πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής β) υποβολή τιμολογίου και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οικονομική προσφορά κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και πλήρως επεξεργασμένη ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα στα γραφεία Π.Ε. Πρέβεζας (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, 1ος όροφος) στην οδό Σπηλιάδου 8 ΤΚ 48100 την 5 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Π.Ε. Πρέβεζας- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας)

3. Ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

4. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών .

5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές θα αποσφραγίζονται από την Υπηρεσία, παρουσία αν το επιθυμούν και των ενδιαφερομένων, αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών.

Δεκτές γίνονται και προσφορές που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους με απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Ο φάκελος της προσφοράς πρωτοκολλείται από τη γραμματεία της Π.Ε. Πρέβεζας και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Όταν η προσφορά κατατίθεται από αντιπρόσωπο του προσφέροντος, αυτός υποβάλλει μαζί και το παραστατικό εκπροσώπησης.

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι: α)δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση , τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία ε)δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π Δ/τος 60/2007(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της πλαστογραφία, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχο δηλώνει ότι διαθέτει:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατά το στάδιο της υπογραφής σύμβασης / πληρωμής ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά με βάσει το παρακάτω υπόδειγμα. Οι προμηθευτές θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου.

Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ, περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιμής προσφοράς πριν συμπεριληφθεί σ’ αυτή ο Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την σύγκριση των τιμών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ……………………………………

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ………………

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………..

ΕΔΡΑ…………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………………………..

Α.Φ.Μ…………………………………………………..

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Σπηλιάδου 8

48100

Πρέβεζα

Για το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας ως ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ προσφέρουμε συνολική τιμή ως κατωτέρω:

Σύνολο προσφοράς χωρίς ΦΠΑ: ……………………………… (αριθμητικώς)

……………………………………………………………… (ολογράφως)

Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ: ……………………………… (αριθμητικώς)

……………………………………………………………… (ολογράφως)

ΠΡΕΒΕΖΑ ……/……./…….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες παροχής υπηρεσιών σχετικές με το αντικείμενο.

Η συμμετοχή στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του προσφέροντα. Η συμμετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή έπειτα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης και έγγραφα που αφορούν τη πρόσκληση παρέχονται από την Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, Σπηλιάδου 8 (ισόγειο) – ΤΚ 48100, Πρέβεζα, καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 26823-60256) e-mail: d.zampeli@php.gov.gr – Αρμόδια : Δώρα Ζαμπέλη).

Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού (www.preveza.gr), καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραμμα Διαύγεια».