Καιρός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΔΑ Ω0Δ37Λ9-ΛΕΘ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ            ΠΡΕΒΕΖΑ 31/1/17
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ 517
Ταχ. Δ/νση: οδος Συρακου
Ταχ. Κώδικας:48100
Πληροφορίες:Κολιούσης Σ.
Τηλ.: 2682362800
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

                                                      Ο

                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-
2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) Οργανισμός της
Περιφέρειας Ηπείρου

3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) « Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών , Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

4.Την αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία καθορίσθηκαν οι έδρες- διοικητικές μονάδες ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (Α82) στην περιφέρεια Ηπείρου.

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την

31/3/2017.

Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ.β περ.ββ του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α’) και την υπ. αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ /2393/Β/28-8-2012) απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου είναι οι εξής:

Ι) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:
Α. ΕΔΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
1. Δ.Δ. Πρέβεζας
2. Δ.Δ. Άγιος Θωμάς
3. Δ.Δ. Ψαθάκι
4. Δ.Δ. Μύτικα

Β. ΕΔΡΑ ΒΡΑΧΟΣ
1.Δ.Δ. Βράχου (Λυγιά)
2. Δ.Δ Χειμαδιού
3. Δ.Δ. Ριζών

Γ. ΕΔΡΑ ΛΟΥΡΟΣ
1. Δ.Δ. Λούρου
2. Δ.Δ. Σταφάνη
3. Δ.Δ. Άνω Ράχης
4. Δ.Δ. Κοτσανόπουλου
5. Δ.Δ. Νέου Σφηνωτού

Δ. ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
1. Δ.Δ. Νέας Σινώπης
2. Δ.Δ. Καμαρίνας
3. Δ.Δ. Κρυοπηγής

Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ οι έδρες:
1. Δ.Δ. Καναλίου
2. Δ.Δ. Νέας Σαμψούντας
3. Δ.Δ. Ωρωπού
4. Δ.Δ. Βρυσούλας
5. Δ.Δ. Νικοπόλεως
6. Δ.Δ. Μιχαλιτσίου
7. Δ.Δ. Φλαμπούρων
8. Δ.Δ. Ρευματιάς
9. Δ.Δ. Τρικάστου
10.Δ.Δ. Σκιαδά

ΙΙ) ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα:
Α. ΕΔΡΑ ΠΑΡΓΑ
1. Δ.Δ. Πάργας
2. Δ.Δ. Αγιάς
3. Δ.Δ. Ανθούσας
4. Δ.Δ. Λιβαδαρίου

Β. ΕΔΡΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
1.Δ.Δ. Μεσοποτάμου
2. Δ.Δ. Βαλανιδορράχης
3. Δ.Δ. Αμμουδιάς

Γ. ΕΔΡΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙ
1. Δ.Δ. Καναλακίου
2. Δ.Δ. Δεσποτικού
3. Δ.Δ. Λούτσας
4. Δ.Δ. Κουκουλίου
5. Δ.Δ. Σκεπαστού
6. Δ.Δ. Βαλανιδούσας
7. Δ.Δ. Αηδονιάς
8. Δ.Δ. Άνω Σκαφιδωτής
9. Δ.Δ. Κορυφούλας
10.Δ.Δ. Εκκλησιών
11.Δ.Δ. Μυρσίνης

Δ. ΕΔΡΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
1. Δ.Δ. Κυψέλης
2. Δ.Δ. Κορώνης
3. Δ.Δ. Αχερουσίας
4. Δ.Δ. Βουβοποτάμου
5. Δ.Δ. Σταυροχωρίου
6. Δ.Δ. Καστρίου
7. Δ.Δ. Ναρκίσσου
8. Δ.Δ. Μουζακαιϊκων

Ε. ΕΔΡΑ ΘΕΜΕΛΟ
1. Δ.Δ. Θεμέλου

ΙΙΙ) ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:
Α. ΕΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
1. Δ.Δ. Φιλιππιάδας
2. Δ.Δ. Ρωμιάς

Β. ΕΔΡΑ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
1. Δ.Δ. Γοργόμυλου
2. Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου
3. Δ.Δ. Γυμνοτόπου
4. Δ.Δ. Ανωγείου

Γ. ΕΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
1. Δ.Δ. Παναγιά
2. Δ.Δ. Κερασώνα
3. Δ.Δ. Κλεισούρας

Δ. ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου
2. Δ.Δ. Δρυοφύτου

Ε. ΕΔΡΑ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
1. Δ.Δ. Ριζοβουνίου
2. Δ.Δ. Γαλατά

Ζ. ΕΔΡΑ ΑΣΣΟΣ
1. Δ.Δ. Άσσου
2. Δ.Δ. Νικολιτσίου

Η. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕς οι έδρες:
1. Δ.Δ. Πέτρας
2. Δ.Δ. Κερασούντας
3. Δ.Δ. Κρανέας
4. Δ.Δ. Θεσπρωτικού
5. Δ.Δ. Μελιανών
6. Δ.Δ. Πολυστάφυλλου
7. Δ.Δ. Παππαδάτων
8. Δ.Δ. Νικοπόλεως
9. Δ.Δ. Μιχαλιτσίου
10.Δ.Δ. Φλάμπουρων
11.Δ.Δ. Ρευματιάς
12.Δ.Δ. Τρίκαστρου
13.Δ.Δ. Σκιαδά

Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων και επιμερισμός αυτών ανά έδρα, θα καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4070/2012.

προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12)

1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

4. Να έχουν ικανή οικονομική ευχέρεια για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό
των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής ευχέρειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Β Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12)

1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν
διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα
του άρθρου 100 περίπτωση α’ του ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις
ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι
Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και
συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στη Δ/νση Μετ/ρών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ενότητας Πρέβεζας , της Περιφέρειας Ηπείρου και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου όπως και η παρούσα πρόσκληση.) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας.

Α.Φυσικά Πρόσωπα:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου

2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί

6. Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο
σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Β. Νομικά πρόσωπα

1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.

3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα
αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12 τα πρόσωπα που
ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται
για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο
εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες
εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

5. Φορολογική ενημερότητα.

6. Ασφαλιστική ενημερότητα.

7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν. 4070/12,
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ(5.000€) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ
αυτοκινήτου.

Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

8. Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΥΟ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την
επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

επεξεργασία αιτήσεων – ανακοίνωση αποτελεσμάτων

-Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.

-Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.

-Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου

www.php.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων www.yme.gr) .Μετά την ανάρτηση της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της.

Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυο θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/12 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν.4070/12.

Με την ίδια απόφαση θα επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΙΔΜΙΣΘ).

Στην ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός ΕΔΧ ταξί και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.

-Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισμού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ταξί σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθμού αδειών ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4070/12.

Εφόσον από την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου(άρθρο 85) προκύψει αριθμός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν
άδεια προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με (1) συμμετοχή.
Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να
χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει
αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους
νομίμως αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 106 του ν. 4070/12 μέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες θα διενεργηθεί μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα άτομα αυτά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον
Περιφερειάρχη Ηπείρου των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο.
Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου θα επιστρέψει στο σύνολο των αιτούμενων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Περιφέρεια Ηπείρου
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2.Γραφείο κ. Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε Πρέβεζας
3.Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
4.Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών & Επικοινωνιών
5.Προϊστάμενο Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Διεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη (με την παράκληση για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 106 του νόμου 4070/12).
7.Δ/νση Πληροφορικής (με την παράκληση για ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 106 του ν. 4070/12).
8. Γραφείο τύπου Π.Ε Πρέβεζας (με την παράκληση να δημοσιευθεί η προκήρυξη σε δύο ημερήσιες και
μια εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στην περιφέρεια και να ανακοινωθεί σε τοπικά Μ.Μ.Ε.: ραδιόφωνο και τηλεόραση σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 106 του ν.4070/2012).
Β. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
1. Γενική Δ/νση Μεταφορών – Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών – Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών
2. Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής.(Η πρόσκληση θα σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στη δ/νση :dop-tmd@yme.gov.gr).

Γ. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (με την παράκληση να αναρτηθεί στους ιστότοπους των Δήμων και να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα των Δήμων και στα καταστήματα των ΚΕΠ , σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ. 106 του ν.4070/12

Δ. 1. Σύλλογος ιδιοκτητών ταξί νομού Πρεβέζης.

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα σωματεία – μέλη της).

3. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (με την παράκληση να ενημερωθούν τα σωματεία- μέλη της).