Καιρός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕ ΡΟΝΤΟΣ
Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (CPV:
31211300-1).
κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης

asfalies1111