Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕ ΡΟΝΤΟΣ
Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (CPV:
31211300-1).
κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης

asfalies1111