Καιρός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3, «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)>>, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αξία 214.900,00 € χωρίς ΦΠΑ

02.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΚΗΜΔΗΣ