Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

Διευκρινιστική της πρόκλησης:

4α_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ψηφ

 

Πρόσκληση (ορθή επανάληψη):

04 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ορθη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσφατα

Καιρός