ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ασφαλιστική Κάλυψη των Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
11α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσφατα

Καιρός