Καιρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση κατόπιν
διαπραγμάτευσης του έργου «Απόσυρση ακατάλληλων προς χρήση (ληγμένων)
γεωργικών φαρμάκων καθώς και κενών φιαλών γεωργικών φαρμάκων του
προγράμματος Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας» (CPV: 90523000-9 Υπηρεσίες
διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο
έδαφος)».

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α) και
ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3.Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/25/ΕΕ)».
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.
143/Α΄/28-6-2014).
6. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-
2016).
7. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β` 383) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
Αντικατάσταση της με αριθμό 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β’ 604 ).
8. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (Β` 791) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. β) της με αριθμό 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β’ 383 ) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου
7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
9. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 8668/27-02-2007 (Β΄ 287) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. α) της υπ’
αριθμ. 13588/725/2006 (Β` 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7
(παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.13588/725/2006 (Β΄ 383) και της υπ’
αριθμ.24944/1159/2006 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ. (Β΄ 791).
10. Τον Καν. (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για τις
μεταφορές αποβλήτων, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με ΚΑΝ 1379/2007,
669/2008, 31/2009, 219/2009, 308/2009, 438/2010 και 413/2010. Ο ΚΑΝ (ΕΚ)
1013/2006 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων
στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο τους (εισαγωγή και
εξαγωγή αποβλήτων, καταργεί τον Ε.Κ.259/93 «που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο
των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων».
11. Τον Ν.4014/2011 (Α’ 209) «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
…και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».
12. Τον Ν.4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – εναρμόνιση με την
οδηγία 2008/99/Ε.Κ. – πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – εναρμόνιση με
την οδηγία 2008/98/ Ε.Κ – ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».
13. Τον Ν.4036/2012 (Α΄ 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
14. Την Κ.Υ.Α. 8197/90920/2013 (Β’ 1883) Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο
την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος.
15. Την Κ.Υ.Α. Οικ 62952/5384/23-12-2016 (Β΄ 4326) “Έγκριση Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.
4342/2015”
16. Το με Α.Π. 2310/26-04-2013 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης &
Αντ/σης Τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη “Διαχείριση αποβλήτων (μη επικίνδυνων,
επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων): Θεσμικό πλαίσιο –
Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων”.
17. Η οδική & θαλάσσια μεταφορά των αποβλήτων εμπίπτει εκτός των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας στις προδιαγραφές των
διεθνών συμβάσεων που είναι:
I. ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές).
II. IMDG CODE (Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για την μεταφορά επικίνδυνων ουσιών).
III. MARPOL/SOLAS CONVENTION (Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας
ρύπανσης από τα πλοία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα).
18. Την υπ’ αριθμ. 76159/7785/11-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας για την αναγκαιότητα της απόσυρσης με
περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο της ποσότητας των ακατάλληλων γεωργικών φαρμάκων
(ληγμένων) που βρίσκονται στην αποθήκη Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας.
19. Την αριθμ. 22/1256/20-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΣΦ7Λ9-ΞΣ3) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
20. Την αρ. πρωτ. 99197/3427/19-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ7Λ9-4ΤΜ), με α/α 1787,
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης, ποσού 22.320,00 ευρώ, με α/α καταχώρησης: 1805 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας
Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 295 – Κ.Α.Ε. 0879).
21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

07. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ