Καιρός

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη εργολάβου/ων δακοκτονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία δια̟πραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση ̟προκήρυξης για την

ανάδειξη εργολάβου/ων για τον α̟ό εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα ̟πλαίσια του

προγράμματος συλλογικής κατα̟πολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα Πρέβεζας, ό̟πως ̟περιγράφονται στην με αριθμ. 3/2017 διακήρυξη..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

prosklisimediapragmatefsi2952017