ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

                                               ΓΙΑ ΤΗΝ:
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2018-2019 (από 01-09-2018 έως 31-08-
2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογι-
σμού 267.990,66€, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:
60130000-8)»     

Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 53978

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

20-8