Καιρός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας

08_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΗΜΔΗΣ