Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/04.05.2023)

05_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κημδησ