Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών και τον έλεγχο και επισκευή βλαβών 2 κλιματιστικών

04_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ κημδησ