Καιρός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Παροχή υπηρεσιών για το έργο : «Εντοπισμός & καταγραφή υλικού που αφορά στην Πρέβεζα από τα οθωμανικά αρχεία Κωνσταντινουπόλεως & Άγκυρας»

05_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΗΜΔΗΣ