Καιρός

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δείτε (ή αποθηκεύστε) την ανακοίνωση που φαίνεται παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2020

Δείτε (ή αποθηκεύστε) την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που φαίνεται παρακάτω:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 - Αντίγραφο (2)

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019