Καιρός

Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ: 26820-26983                                                  

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους αλιείς του Νομού μας  ότι ψηφίστηκε ο   νόμος 4647/16-12-2019  όπου σύμφωνα με το άρθρο 52 «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας» ισχύουν τα εξής:

Σχετικά με την ανανέωση των αδειών επαγγελματικών σκαφών

Οι επαγγελματικές άδειες αλιείας  ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους από τις αρμόδιες αρχές εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία , τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή.

Η Γενική Δ/νση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την άδειά τους.

  • Για τα σκάφη με ολικό μήκος 10 μέτρων και πάνω η απαίτηση υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματικών σκαφών αναστέλλεται έως 30-9-2021 . Οι άδειες των σκαφών που δεν έχουν ανανεωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019 μπορούν να ανανεώνονται έως 10-4-2020.
  • Για τα σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων που δεν ανανεώθηκε η άδειά τους το τελευταίο τρίμηνο του 2019 λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων μπορούν να ανανεώνονται έως 10-4-2020 εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019 έως 15-3-2020.
  • Οι άδειες όλων των αλιευτικών σκαφών θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και τη 10-4-2020.
  • Η άδεια αλίευσης ολοθούριων του γένους Holothoyria spp μέχρι 22-5-2020 χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ  αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία.

Μετά τις 22-5-2020 η σχετική άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης ( VMS)  ανεξαρτήτου μήκους, και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ