Καιρός

Σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων ιδρύσεως φαρμακείων – Γνωστοποίηση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε Πρέβεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου30 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/11-07-2014) «Προσαρμογή στο
εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012
για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών –
μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την
Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 216 & 217 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 / Α΄ / 08-08-2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 82829/29-10-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ 2330/Β΄/29-10-2015 «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης
Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας που στάλθηκε στην Υπηρεσία στις
29-01-2016, το οποίο ορίζει ότι οι κενές θέσεις φαρμακείων θα υπολογιστούν και θα
αναρτηθούν άμεσα κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

farmakeia