Καιρός

σφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου : Υποέργο: Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας)

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 56.451,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέ-χρι 01-11-2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατί-θενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362194, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail: ath.lekkos@php.gov.gr , υπάλληλος για επικοινωνία ΑΘ. Λέκκος Εργοδηγός ΤΕ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής προ-σφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν 4412/2016 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ .Πρέβεζας
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-γραμμένοι στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εμπειροτέχνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000003.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ π

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ADAM ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜ.ΜΕΛ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ Ν. 4412.2016 (1)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση (1)