ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ»

I)προυπολογισμός 64.000€ - 3
IV)ΕΣΥ 3
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3
-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3
ΤΕΥΔ_Σ 3
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 3
ΤΣΥ 3
.ΤΕΥΔ_Σ 3 2. Τεχνική Περιγραφή 3

Πρόσφατα

Καιρός