Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 €, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών-λάκκων του οδικού δικτυού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών) » προϋπολογισμού 15.000,00 €

Αναρτητέα: στο Διαδίκτυο ΑΔΑ. & στο Μητρώο ΑΔΑΜ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ, 26 / 09 / 2017

Φ. & Αριθ. Πρωτ.: 301 / 455

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΠΕΡΔΙΚΑΡH 8  48100 – ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26820 89012

ΦΑΞ  : 26820 89011

e- mail : a.seitaniotis@php.gov.gr

ΠΡΟΣ :Κάθε ενδιαφερόμενο

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Θέμα: «Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 €, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών-λάκκων του οδικού δικτυού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών) » προϋπολογισμού 15.000,00 € του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2017Ε.Π. 53000002 »

Παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες (προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (Παράρτημα Α΄), να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την 23-11-2017 ώρα 10,00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού), στο Πρωτόκολλο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας .

Με τo συγκεκριμένο υποέργο θα εκτελεστούν εργασίες επούλωσης επικινδύνων φθορών – λάκκων στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτυού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, με ειδικό μηχάνημα πού θα διαστρώνει μίγμα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, αφού προηγηθεί καθαρισμός και επάλειψη ασφαλτικού συγκολλητικού γαλακτώματος των λάκκων, όπως αναλυτικά εμφαίνεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.

ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:

Αρχείο pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την Αναθέτουσα Αρχή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &

Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Β΄) είναι οι εξής:

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

ΣΤ) Να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ & Ε.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι:

► Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.

► Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.

► Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:

Ι. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο της παρούσας.

ΙΙ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου.

ΙΙΙ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄ της παρούσας.

2. Οι συμμετέχοντες, στο διαγωνισμό θα πρέπει επίσης να καταθέσουν φωτοαντίγραφο της άδειας του μηχανήματος, που θα χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και τις προδιαγραφές του, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των τεχνικών περιγραφών, που βρίσκονται συνημμένες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση της εργασίας.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή, η προσφορά, υποβάλλεται, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

● Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα.

● Ο πλήρης τίτλος της αρμόδια Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό.

● Ο αριθμός της προκήρυξης.

● Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

● Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα, σχετικά με την προσφορά, στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( Άρθρο 103 Ν.4412/2016)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έγκριση του/των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του προηγούμενου άρθρου της παρούσας είναι τα εξής:

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο “ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της παρούσας.

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ.

ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.

ΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Δ) Για την περίπτωση ΣΤ του άρθρου ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και αφετέρου το αντικείμενο δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελμα των φυσικών προσώπων.

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., του υποέργου ή των υποέργων για το/α οποίο/α ανακηρύχθηκε ανάδοχος, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξη (6) μήνες, οι οποίοι άρχονται από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ώρες, στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και στο τηλέφωνο 26820 89012 – Πληροφορίες: Α. Σεϊτανιώτης .

Περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Σημείωση: Η ανωτέρω Ανακοίνωση παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: www.php.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ