Καιρός

Συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» για το έτος 2017.

Πρέβεζα, 21-03-2017

Αρ. Πρωτ.: ττ 24059/818

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2 / 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

2. Αντικείμενο του έργου: Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης,

αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών.

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 45.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

4. Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.

5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών.

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία των προς προμήθεια ειδών,

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. Α΄ της αρ.2/2017 Διακήρυξης.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο,

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.

9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,

Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Η διακήρυξη με όλα τα

Παραρτήματα διατίθεται επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.

10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:Ημερομηνία: 06-04-2017, Ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.

12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

(Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).

13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31-12-2017, δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα στην αρ. 2/2017 Διακήρυξη.

15. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο,

των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

16. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-03-2017.

17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τη Διεύθυνση

Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 της αρ. 2/2017 διακήρυξης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

04_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ