Καιρός

«Συντηρήσεις –Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του Δήμου Πάργας» του έργου: «Συντήρηση – αποχιονισμός –αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α.2013ΕΠ03000011»

«Συντηρήσεις –Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του Δήμου Πάργας» του έργου: «Συντήρηση – αποχιονισμός –αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α.2013ΕΠ03000011»
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό
συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του υποέργου:
« Συντηρήσεις –Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε.Πρέβεζας σε
περιοχές του Δήμου Πάργας» του έργου: «Συντήρηση – αποχιονισμός –αποκατάσταση επαρχιακού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α.2013ΕΠ03000011»
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 74.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να παραλάβουν το έντυπο
οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1,
Πρέβεζα, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00
-13:00. Για την παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς για λογαριασμό τρίτων απαιτείται
θεωρημένη εξουσιοδότηση.
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κ.λ.π. εκτός από το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς) διατίθενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
www.preveza.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2682362167, 2682362169 FAX επικοινωνίας: 2682362182 και E-mail:
ou.kontaratou@php.gov.gr , g.vaggelaki@php.gov.gr , υπάλληλοι για επικοινωνία: Ουρανία Κονταράτου και
Γλυκερία Βαγγελάκη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-11-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής
προσφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/2016
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο
ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη
– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του κεφαλαίου Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

kΗΜΔΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΗΜΔΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I)προυπολογισμός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

II)τεχν.περ (1)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

IV)ΕΣΥ Ν. 4412.2016