Καιρός

Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)»,Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδού “Πάροδος Κολοκοτρώνη στη θέση 2ο Λύκειο Πρέβεζας

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)»,Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδού “Πάροδος Κολοκοτρώνη στη θέση 2ο Λύκειο Πρέβεζας

Προϋπολογισμού 27.000,00 €

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜ.ΜΕΛ (5)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ_v1.0

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ 6-ΜΗΝΕΣ-Ν. 4412.2016