Καιρός

Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός-Αχερουσία-Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

signed 8. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

signed 9. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

signed 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

signed 4. Τιμολόγιο Μελέτης Αχερουσία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

signed 2. Τεχνική Εκθεση
signed 3.1 ΤΣΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

signed 3. Ειδικη Συγγραφη Αχερουσία

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

4. 20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ)

signed 4. 20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

signed 10. Project_Financial_Proposal_art_080719