Καιρός

Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού

Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού».
Εκτιμώμενης αξίας 156 .451 ,61 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ sign

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ sign

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ_ΕΡΓΟΥ_ΤΣΑΓΓΑΡΟΠΟΥΛΟ-ΡΩΜΙ.sign

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική Περιγραφή.sign

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμολόγιο Μελέτης Τσαγγαροπουλο sign

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ sign

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδικη Συγγραφη κλεισουρα τσαγγα. sign

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Project_Financial_Proposal_art_060818