Καιρός

Τεχνικά έργα επί της οδού Θεσπρωτικού-Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά

                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
1.Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκη-
ρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση
του έργου: «Εργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφ.Ηπείρου», (Υποέργο: Τεχνικά έργα επι
της οδού Θεσπρωτικού-Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά).
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 16.129,03 € (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέχρι
06 -08-2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατίθενται και
στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362194, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail:
ath.lekkos@php.gov.gr , υπάλληλος για επικοινωνία ΑΘ. Λέκκος Εργοδηγός ΤΕ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής προ-
σφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν 4412/2016
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ .Πρέβεζας
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εμπειροτέχνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄
του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4.Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ
2012ΕΠ03000012.
5.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜ.ΜΕΛ (6)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση (4)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ Ν. 4412.2016 (4)