Καιρός

Τέταρτη Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026

05.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ΔΣΑ Β ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΜΔΗΣ