Καιρός

Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης Χρηματοδότησης στα ΜΕΤΡΑ 3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» & στα ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχ. Προγρ. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΣΗΜ-ΑΝΑΚ4