Καιρός

Υδατοκαλλιέργειες: «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατ/γειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν:

Α. η 3342/08.12.2017 (ΑΔΑ: ΨΥΝ94653ΠΓ-ΛΞΩ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατ/γειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020. Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης για το μέτρο 3.4.4. ορίζεται η 28.02.2018 & ώρα 14:00.

Β. η 3344/08.12.17 (ΑΔΑ: 6Φ7Δ4653ΠΓ-ΨΝ6) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ του α’ κύκλου αξιολόγησης για τα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 ορίζεται επίσης η 28.02.2018 & ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο https://www.ependyseis.gr. Εντός 5 ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, κατατίθεται πλήρης φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία (2131501151) αλλά και στην υπηρεσία μας (τηλ.: 2682060952 & 2682025282) για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
κ.α.α.

Κέντρου Αγαθή